Naaldwijkseweg 24  2291 PA  Wateringen Tel. 0174.293.693 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 272281770000

 

Algemene leveringsvoorwaarden

 Op al leveringen en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van 10 augustus 2004 van toepassing welke hieronder staan vermeld.

 -­-----------------------------------------------------------

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoerig van werkzaamheden van WHD Wapenhandel Donck geves­tigd te Wateringen, hierna te noemen “WHD”.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van WHD bin­dend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door WHD bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van WHD zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft WHD het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. In geval van reparatiewerkzaamheden kan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de reparatiewerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien de bij benadering opgegeven prijs voor de reparatie met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient WHD contact met de wederpartij op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
 3. Getoonde en verstrekte monsters, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is WHD gerechtigd de verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door WHD en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is WHD gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

 1. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 

WHD is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamhe­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient WHD derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 5. Het is mogelijk wapens te bestellen wanneer een wederpartij nog niet over de vereiste vergunning beschikt. De levering van de wapens geschiedt echter alleen na overlegging van de vereiste documenten. Indien de wederpartij twee maanden na de besteldatum de vereiste documenten nog niet heeft ontvangen, is de volledige aankoopsom direct opeisbaar. WHD zal het wapen opslaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt WHD zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. WHD stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij WHD in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door WHD gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft WHD het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 9. WHD is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 

 1. WHD kan niet eerder verplicht worden met de levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te transformeren zaken tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
 2. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van WHD niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is WHD gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke door WHD worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Door de wederpartij gebruikte munitie dient te voldoen aan de in de relevante nationale en internationale regels gestelde specificaties. WHD zal de wederpartij hierover informeren.
 5. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de te repareren en/of transformeren zaken op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van WHD.
 6. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van WHD bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
 7. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de te verrichten werkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is WHD gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 7: BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. DE OPSLAG VAN WAPENS E.D.

 

 1. Indien de opslag van zaken is overeengekomen, zullen in de overeenkomst in ieder geval worden opgenomen:
 • de gegevens en specifieke kenmerken van de zaak / zaken;
 • de duur van de opslag;
 • de prijs;
 • de betalingsfrequentie.
 1. WHD neemt de zaken in bewaring in de conditie waarin de zaken worden aangeboden. WHD staat niet in voor onderhoud en schoonmaak van de in opslag gegeven zaken. Met name is WHD niet aansprakelijk voor schade door roest.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig en/of volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is WHD gerechtigd de in opslag gegeven zaken onder zich te houden, totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de wederpartij, na door WHD bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn aangemaand, twee maanden na datum van dat aangetekend schrijven de overeengekomen vergoeding voor de opslag nog niet heeft voldaan en de periode waarop de vergoeding betrekking heeft inmiddels is verstreken, wordt de wederpartij geacht afstand van de zaken te hebben gedaan en heeft WHD het recht om de zaken van de in verzuim zijnde wederpartij te (doen) verkopen.
 4. WHD heeft het recht uit de opbrengst van de verkoop de overeengekomen prijs voor de opslag, alsmede rente en kosten, op de wederpartij te verhalen. WHD zal het verschil tussen de opbrengst en het door de wederpartij aan WHD verschuldigde bedrag aan de wederpartij overmaken. Indien het overmaken aan de wederpartij niet mogelijk is, zal WHD het aan de wederpartij toekomende bedrag gedurende 6 maanden in depot houden, gedurende welke termijn de wederpartij aanspraak kan maken op dit bedrag. Indien na afloop van deze termijn overmaking aan de wederpartij nog altijd niet mogelijk is, verliest de wederpartij zijn aanspraken ter zake.

 

ARTIKEL 8: RELEVANTE WET- EN REGELGEVING

 

 1. Zowel WHD als de wederpartij zullen bij het omgaan met wapens en munitie de uiterste voorzichtigheid en zorg betrachten.
 2. De wederpartij zal de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen.
 3. WHD beschikt over een bewijs van erkenning (inclusief vergunning tot vervoer) in de zin van artikel 9 lid 2 van de Wet Wapens en Munitie.
 4. De wederpartij dient aan WHD een document te overleggen waaruit de bevoegdheid blijkt tot het aanschaffen van de betreffende wapens of munitie, alsmede een schriftelijk legitimatiebewijs. In het bijzonder zal de wederpartij een op zijn naam uitgegeven WM2 formulier moeten overleggen. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens.

 

ARTIKEL 9: TRANSPORT

 

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door WHD te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De wederpartij zal de zaken niet onbeheerd in het vervoermiddel achterlaten.
 3. WHD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 4. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.
 5. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 6. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door WHD, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

 

ARTIKEL 10: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij WHD binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan WHD.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan WHD te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 11 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan WHD is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
 6. WHD dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van WHD indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door WHD te bepalen wijze en in de originele verpakking. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij WHD de reclame gegrond verklaart.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

 1. WHD kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgscha­de, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove na­latigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die WHD bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van WHD - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is WHD nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door WHD gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht WHD zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. WHD staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen WHD tot vergoeding van vastgestelde

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 1. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen WHD tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 2. Zo door WHD geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Voor gebruikte wapens hanteert WHD een garantietermijn van 3 maanden. Garanties zijn niet overdraagbaar aan derden.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt WHD de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 4. De wederpartij verliest diens rechten jegens WHD, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart WHD tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoe­ding indien en voor zover:
 5. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van WHD strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
 6. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan WHD zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 7. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
 8. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan WHD zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 9. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of pogingen daartoe aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WHD;
 10. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij gebruik heeft gemaakt van munitie, voor het gebruik waarvan het wapen niet geschikt is, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend te zware munitie en niet door WHD geleverde munitie.

 

ARTIKEL 12: BETALING

 

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. WHD behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 4. zal de wederpartij aan WHD een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
 5. zal de wederpartij, na daartoe door WHD te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
 6. heeft WHD het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. WHD zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 7. Ter keuze van WHD kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 8. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is WHD bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien WHD het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op

WHD heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. WHD behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens WHD heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval WHD een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van WHD vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht WHD terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens WHD heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. WHD kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van WHD op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en WHD gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 

ARTIKEL 16: OVERMACHT

 

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe WHD krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van WHD, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van WHD, is WHD gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens WHD tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij WHD, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover WHD in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan WHD verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 17: ANNULERING EN ONTBINDING

 

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel

6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

 1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien WHD daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan WHD, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
 3. Een besteld wapen kan binnen een maand na de besteldatum worden geannuleerd.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart WHD ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 

 1. Op de tussen WHD en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat WHD de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar WHD is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat WHD aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is WHD gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.