Wapenhandel Donck

Algemene leveringsvoorwaarden


Op al leveringen en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van 10 augustus
2004 van toepassing welke hieronder staan vermeld.
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
WHD Wapenhandel Donck
Naaldwijkseweg 24
2291 PA WATERINGEN
Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 272281770000
------------------------------------------------------------


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop
en/of tot uitvoerig van werkzaamheden van WHD Wapenhandel Donck gevestigd te Wateringen, hierna te
noemen “WHD”.
2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor
zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging,
waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van WHD bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de
overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door WHD bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van WHD zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de
wederpartij aanvaard, dan heeft WHD het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2. In geval van reparatiewerkzaamheden kan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave
verlangen van de prijs van de reparatiewerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien de bij benadering opgegeven prijs voor de reparatie met meer
dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient WHD contact met de wederpartij op te
nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
3. Getoonde en verstrekte monsters, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is WHD gerechtigd de verhogingen aan
de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door WHD
en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is WHD gerechtigd de daarin
vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst
in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij
prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden,
is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
WHD is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.


ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen
nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige
levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient WHD derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.
3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie
beschouwd.
4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
5. Het is mogelijk wapens te bestellen wanneer een wederpartij nog niet over de vereiste vergunning beschikt. De
levering van de wapens geschiedt echter alleen na overlegging van de vereiste documenten. Indien de
wederpartij twee maanden na de besteldatum de vereiste documenten nog niet heeft ontvangen, is de volledige
aankoopsom direct opeisbaar. WHD zal het wapen opslaan voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit
te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt WHD zich het recht voor de
zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. WHD stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van
de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij
tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij WHD in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten
en/of de zaken te leveren.
7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door WHD gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van
dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één)
maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten
werkzaamheden, in verzuim en heeft WHD het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang,
zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van
schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q.
verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
9. WHD is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of
zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een
aanvang te maken.


ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. WHD kan niet eerder verplicht worden met de levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen,
dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te transformeren
zaken tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
2. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van WHD niet normaal of zonder
onderbreking kunnen geschieden, is WHD gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen
voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Alle onkosten welke door WHD worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening
van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Door de wederpartij gebruikte munitie dient te voldoen aan de in de relevante nationale en internationale regels
gestelde specificaties. WHD zal de wederpartij hierover informeren.
5. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de te repareren en/of transformeren zaken op het overeengekomen
tijdstip ter beschikking staan van WHD.
6. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van WHD bevinden,
adequaat verzekerd te hebben en te houden.
7. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de te verrichten
werkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is WHD gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij
de wederpartij in rekening te brengen.


ARTIKEL 7: BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. DE OPSLAG VAN WAPENS E.D.
1. Indien de opslag van zaken is overeengekomen, zullen in de overeenkomst in ieder geval worden opgenomen:
• de gegevens en specifieke kenmerken van de zaak / zaken;
• de duur van de opslag;
• de prijs;
• de betalingsfrequentie.
2. WHD neemt de zaken in bewaring in de conditie waarin de zaken worden aangeboden. WHD staat niet in voor
onderhoud en schoonmaak van de in opslag gegeven zaken. Met name is WHD niet aansprakelijk voor schade
door roest.
3. Indien de wederpartij niet tijdig en/of volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is WHD gerechtigd de in
opslag gegeven zaken onder zich te houden, totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Indien de wederpartij, na door WHD bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn aangemaand, twee maanden na
datum van dat aangetekend schrijven de overeengekomen vergoeding voor de opslag nog niet heeft voldaan en
de periode waarop de vergoeding betrekking heeft inmiddels is verstreken, wordt de wederpartij geacht afstand
van de zaken te hebben gedaan en heeft WHD het recht om de zaken van de in verzuim zijnde wederpartij te
(doen) verkopen.
5. WHD heeft het recht uit de opbrengst van de verkoop de overeengekomen prijs voor de opslag, alsmede rente en
kosten, op de wederpartij te verhalen. WHD zal het verschil tussen de opbrengst en het door de wederpartij aan
WHD verschuldigde bedrag aan de wederpartij overmaken. Indien het overmaken aan de wederpartij niet
mogelijk is, zal WHD het aan de wederpartij toekomende bedrag gedurende 6 maanden in depot houden,
gedurende welke termijn de wederpartij aanspraak kan maken op dit bedrag. Indien na afloop van deze termijn
overmaking aan de wederpartij nog altijd niet mogelijk is, verliest de wederpartij zijn aanspraken ter zake.


ARTIKEL 8: RELEVANTE WET- EN REGELGEVING
1. Zowel WHD als de wederpartij zullen bij het omgaan met wapens en munitie de uiterste voorzichtigheid en zorg
betrachten.
2. De wederpartij zal de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen.
3. WHD beschikt over een bewijs van erkenning (inclusief vergunning tot vervoer) in de zin van artikel 9 lid 2 van de
Wet Wapens en Munitie.
4. De wederpartij dient aan WHD een document te overleggen waaruit de bevoegdheid blijkt tot het aanschaffen van
de betreffende wapens of munitie, alsmede een schriftelijk legitimatiebewijs. In het bijzonder zal de wederpartij
een op zijn naam uitgegeven WM2 formulier moeten overleggen. De wederpartij staat in voor de juistheid van
deze gegevens.
ARTIKEL 9: TRANSPORT
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door WHD te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van
de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De wederpartij zal de zaken niet onbeheerd in het vervoermiddel achterlaten.
3. WHD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al
dan niet aan de zaken geleden.
4. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.
5. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is
verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
6. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door WHD, voor rekening en risico van de wederpartij,
opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.


ARTIKEL 10: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de
werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of
gebreken constateert, dient de wederpartij WHD binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de
werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging
hiervan aan WHD.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging
van de werkzaamheden aan WHD te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 11 in aanmerking
genomen.
4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan WHD is kenbaar gemaakt, worden de
zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn
uitgevoerd.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. WHD dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en
risico van WHD indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door WHD te bepalen wijze en in de originele verpakking.
Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij WHD de reclame gegrond verklaart.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt,
beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.


ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. WHD kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of
nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of
opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde
beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die WHD bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van WHD - uit welken
hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is WHD nimmer gehouden tot schadevergoeding welke
meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door WHD gesloten
verzekering.
4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het
moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht WHD zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos
te herstellen dan wel te vervangen. WHD staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van
het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
5. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen WHD tot vergoeding van vastgestelde
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de
verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt
een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de
schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen WHD tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden
aangesproken.
C. Zo door WHD geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze
tussen partijen gelden. Voor gebruikte wapens hanteert WHD een garantietermijn van 3 maanden. Garanties zijn
niet overdraagbaar aan derden.
D. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
neemt WHD de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
E. De wederpartij verliest diens rechten jegens WHD, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart WHD tegen
iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
F. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van WHD strijdig gebruik
en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
G. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die
door of namens de wederpartij aan WHD zijn verschaft en/of voorgeschreven;
H. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of
adviezen heeft gehandeld;
I. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die
door of namens de wederpartij aan WHD zijn verschaft en/of voorgeschreven;
J. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties
of pogingen daartoe aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WHD;
K. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij gebruik heeft gemaakt van munitie, voor het gebruik
waarvan het wapen niet geschikt is, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend te zware munitie en niet door
WHD geleverde munitie.


ARTIKEL 12: BETALING
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. WHD behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan WHD een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per
maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als
volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door WHD te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke
kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met
een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft WHD het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning
e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening
te brengen. WHD zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
4. Ter keuze van WHD kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan
niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is WHD bevoegd de nakoming
van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op
te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór
het moment van in verzuim zijn, indien WHD het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk
schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op
WHD heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met
betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens
indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard.
7.B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. WHD behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij
aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens WHD heeft voldaan. Die
betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte
werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele,
schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval WHD een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als
ontbonden, onverminderd het recht van WHD vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht WHD terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen
gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens WHD heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken
aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken
voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar
zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. WHD kan alsdan
terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van WHD
op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en WHD gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat
van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door
executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


ARTIKEL 16: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe WHD krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden
niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van WHD, en/of aan de
zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval
zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van WHD, is WHD gerechtigd de tussen partijen
gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij
gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij
gehouden aan diens verplichtingen jegens WHD tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden
verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en
uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere
voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij
WHD, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover WHD in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen
te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale
beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit
hoofde van enigerlei contract aan WHD verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.


ARTIKEL 17: ANNULERING EN ONTBINDING
1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is
overeengekomen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
C. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien WHD daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan
WHD, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van
reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
D. Een besteld wapen kan binnen een maand na de besteldatum worden geannuleerd.
E. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart WHD ter zake.
F. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen WHD en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat WHD de bevoegdheid
toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar WHD is gevestigd,
tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt
dat binnen 1 (één) maand nadat WHD aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal
worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de
wettelijk bevoegde rechter.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is
buiten Nederland, is WHD gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze
– de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij
gevestigd is.